Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace k organizaci výuky od 12. 4. 2021_aktualizováno k 14. 4. 2021

  • Andrea Melechová

Vloženo: 7. dubna v 15:18

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 329×

Informace k organizaci výuky od 12. 4. 2021_aktualizováno k 14. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

dnes jsme obdrželi materiály týkající se postupného návratu dětí do škol - připojuji do přílohy.

To nejdůležitější vypisuji níže.

Pokud byste se potřebovali doptat, dovysvětlit opatření, budu k dispozici ve čtvrtek 8. 4. 2021 od 16 do 18 h na tomto odkazu (Google Meet).

Od 12. 4. tedy nastupuje 1. stupeň k prezenční výuce, a to rotačním způsobem; 

- v týdnu od 12. do 16. 4. nastoupí k prezenční výuce 1. a 3. ročník (2. a 4. - 9. ročníky se vyučují distančně);

- v týdnu od 19. do 23. 4. nastoupí k prezenční výuce 2., 4. a 5. ročník (1., 3. a 6. - 9. ročníky se vyučují distančně).

Prezenční výuka bude probíhat podle "prezenčních rozvrhů" (viz záložka Rozvrh hodin),

distanční výuka bude probíhat podle "distančních rozvrhů".

U žáků i zaměstnanců bude probíhat každé pondělí a čtvrtek ráno testování

a to antigenními testy (které škola obdrží ze skladu Správy státních hmotných rezerv, značka Lepu a Singclean), neinvazivním způsobem, z okraje nosu.

Testování nemusí absolvovat osoby,

- které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19

- které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, dílčí individuální podpora v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp. - dle dohody s třídní učitelkou/třídním učitelem a možností školy.

Pokud bude mít některý z žáků pozitivní test v pondělí, 

- odchází domů a

  • Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že bylo dítě pozitivně testováno. Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru  praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

- ostatní zůstávají.

Pokud bude mít některý z žáků pozitivní test ve čtvrtek,

- odchází domů,

  • Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že bylo dítě pozitivně testováno. Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru  praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

  • V případě výskytu potvrzeného pozitivního testu dítěte/žáka/studenta nebo zaměstnance školy/školského zařízení, škola bezodkladně zašle KHS seznam žáků, kteří byli v předcházejících 2 dnech ve škole či školském zařízení v kontaktu s osobou, která měla pozitivní výsledek preventivního testu. KHS rozhodne o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR těchto osob a zašle jim elektronickou e-žádanku.

  • Přiložený návod slouží k představení možností registrace k RT-PCR vyšetření, ke kterému se dané osoby po vystavení žádanky hlásí samy.

- a celá třída tedy odchází do karantény

VIZ PŘEHLEDNÝ DIAGRAM K TESTOVÁNÍ V PŘÍLOZE.

Nadále platí povinnost ochrany dýchacích cest

- děti jednorázové chirurgické nebo nano roušky

- zaměstnanci školy respirátory FFP2.

Školní družina bude fungovat standardně

- ráno od 6.30 do 7:30

- odpoledne od 11. 30 do 16.30

- dodržena bude homogenita skupin.

Školní jídelna bude fungovat standardně - je potřeba si obědy přihlásit (ZDE nebo ZDE)

V rámci tříd budou moci fungovat i kroužky (v týdnu prezenční výuky), příprava na vyučování, konzultace atp.

Žáci 2. stupně mohou do školy docházet na konzultace, a to v počtu max 6 najednou.

Pro tyto individuální konzultace neplatí povinnost testování.

Prioritou při návratu do školy bude socializace, tedy společné aktivity, opětovné sbližování mezi vyučujícími a dětmi a mezi dětmi navzájem.

Vážení rodiče, milí žáci,

pokud se Vám zdají opatření šílená, vězte, že podle informací od Michala Černého, prezidenta Asociace ředitelů ZŠ, je to maximum možného a ve školách realizovatelného, po jednáních mezi MŠMT, MZ a epidemiology, a že byla k odeslání do škol připravená již před Velikonocemi.....;

smyslem návratu Vašich dětí do škol je především sociální kontakt, příp. opětovná socializace, zmenšení rozdílů vzniklých při distanční výuce, návrat k pracovním návykům, režimovým opatřením, podpora duševního zdraví - dětí i nás, pedagogických pracovníků :-)

Věřím, že se ve škole budeme - byť "na střídačku" - scházet v hojném počtu.

 

S pozdravem

Andrea Melechová Ruthová

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání