Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Klasifikační řád - platný od 1. 9. 2020

Vloženo: 2. září 2013

Zobrazeno: 21995×

Klasifikační řád - platný od 1. 9. 2020

Milí žáci, vážení rodiče,

od 1. 9. 2020 budou platit nová Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání (klasifikační řád), která zohledňují povinnou účast na distanční výuce podle zákona číslo 349/2020 Sb. 

 

 

Do části I. jsme přidali následující text:

 

"Pravidla pro distanční vzdělávání

1. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kurzu ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

 

2. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

 

3. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání:

 

a) Základním komunikačním prostředkem je webová aplikace Bakaláři. Zde budou instrukce k průběhu distančního vzdělávání.

 

b) Distanční vzdělávání bude probíhat prostřednictvím aplikací Google (zejména Classroom/Učebna a Meet). Pedagogičtí pracovníci i žáci budou mít školní maily, přes které se do aplikací dostanou. Pedagogičtí pracovníci pomohou žákům, aby se do aplikací dostali. Žáci požádají pedagogické pracovníky o pomoc, pokud si nebudou vědět rady.

 

c) Škola podle svých možností zajistí žákům i pedagogickým pracovníkům techniku, aby se distančního vzdělávání mohli účastnit, tedy zejména notebooky, případně připojení k internetu.

 

d) Pro případ, že by ani přes výše uvedené nebylo možné u některých žáků realizovat distanční výuku způsobem uvedeným pod písmeny b) a c), budou vyučující kontaktovat zákonné zástupce žáků (Bakaláři, telefon) a společně se dohodnou na jiném způsobu vzdělávání (pracovní listy ap., k vyzvednutí ve škole - vestibul, kancelář, vývěska).

 

e) Po dobu distanční výuky budou žáci hodnoceni a klasifikováni podle Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání, která jsou součástí Školního řádu naší školy.

 

4. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost žáků ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo určit opatřením obecné povahy.

 

a) odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených tímto zákonem nebo prováděcími právními předpisy, a nebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže,

 

b) odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, pokud by postup podle tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže;

opatření obecné povahy musí být vydáno v souladu se zásadami a cíli vzdělávání uvedenými v § 2 školského zákona."

Přílohy

Norway_grants@4x.pngTDZ_LOGO_K_POUZITI.pngMAP-logo-mail_mrk.gifeduzme-na-kutna-hora-logo.pngNPO (1).jpg

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg feu.jpg

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40Kamenná stezka 40284 01 Kutná Hora, kancelář: 327 512 229, 605 295 120
email: skola@zskamenka.cz, ID datové schránky: xqzav7k