Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Plán zájmového vzdělávání ŠD- zima

 • Jarmila Nováková

Vloženo: 4. prosince 2020 v 9:28

 

Program zájmového vzdělávání školní družiny:

 

Zima je, zima je, každý se raduje (časové zařazení- konec listopadu, prosinec, leden, únor)

 

NABÍZENÉ ČINNOSTI A AKTIVITY:

 • „Horká židle“- pochvala, ubližování.
 • Komunitní kruh- pravidelný kontakt a sdělení informací a prožitků- naslouchání si navzájem- oslavy narozenin a svátků- řešení problémů- podělení se o radost, někdy i smutek, sdělení si, co nás čeká za program apod.
 • Instalace krmítka/ lojových koulí apod. se semeny na školním dvoře, příprava ptáků na zimu, sypání semínek.
 • Dopis Ježíškovi- vyjádření svých přání.
 • Přípravy na Advent- čas vůní a přání, lidové zvyky a obyčeje adventního období, beseda o adventu, charakteristika adventního období, pranostiky a hádanky.
 • Adventní kalendář ŠD vyrobený všemi dětmi- pracovní činnost.
 • Svatá Barbora (4. 12.), Svatá Lucie (13.12.)- legendy, zvyky, pověry a kouzla, a jak je tomu dnes…
 • Pracovní činnost- čertík/ anděl.
 • Svatý Mikuláš (6.12.)- legenda, lidové mikulášské obchůzky, současná tradice a nadělování.
 • Zvykoslovné mikulášské předměty (vrkoč, třesolka, pajak, svět…).
 • Říkadla, básničky, pohádky a povídky s tematikou Vánoc a zimy.
 • Rozpočítadla, jazykolamy.
 • Pohybové aktivity v budově školy.
 • Spoluvytváření příjemného prostředí plného pohody a radostného očekávání ve ŠD.
 • Rozvíjení citových vztahů k okolí, estetického vztahu ke světu, k životu, kultuře a umění.
 • Učit se radovat a vyjadřovat své pocity a zážitky, co očekáváme, co k tomu budeme potřebovat, náměty a připomínky účastníků, aktualizace na současné podmínky roku, doplnění plánu aktivit dle přání účastníků.
 • Opakování respektování pravidel (neubližovat si, neničit hračky).
 • Hry na stmelení kolektivu.
 • Sebepoznávací hry.
 • Rozhovory na téma: látky, které poškozují zdraví (cigarety, alkohol, drogy, automaty…), vědět, co nám hrozí a kde všude nás tyto látky ohrožují, následky, léčba atd. -protidrogová prevence, ubližování spolužáků… - prevence patologického jednání a šikany.
 • Ozdoby z vizovického nebo slaného těsta.
 • Povídání si o historickém původu Vánoc- legenda o narození Ježíška.
 • Časové zařazení a průběh svátků.
 • Seznámení se se zvyky a tradicemi Vánoc, vánočními symboly (děťátko, betlém, strom, jmelí, ryba, zvon, host, zvířata, dárky, nadělování)…
 • Vánoční pečivo a pokrmy- dříve a nyní.
 • Návštěva vánočních výstav/ trhů/, školní jarmark/ adventní večer ve škole.
 • Dopravní vycházky- zajímáme se o dopravní značení- přechody na ulicích, semafory na křižovatkách, značky…
 • Pravidla kulturního stolování, základní hygienické návyky, zdravý životní styl.
 • Výtvarné a pracovní předvánoční dílny.
 • Práce s textem- vánoční příběhy a básničky.
 • Umět udělat radost všem členům rodiny-výroba dárků a přáníček pod stromeček- výtvarná a pracovní činnost.
 • Pečeme s troubou i bez trouby.
 • Vztahy v rodině- na kom nám záleží, na koho myslíme.
 • Exotické ovoce na našem trhu.
 • Environmentální činnosti: osvojení si návyku třídění odpadu a získání si kladného vztahu k přírodě.
 • Opětovné poukázání na bezpečnost při hrách a činnostech v budově školy i mimo ni.
 • Vytvoření vánoční výzdoby ŠD.
 • Výroba vánočních řetězů a ozdob na stromeček ve ŠD (z papíru, přírodnin…)- výtvarná a pracovní činnost.
 • Zpívání koled pod vánočním stromkem- hudební činnost.
 • Vánoční besídka-vánoční očekávání.
 • Vánoce pod palmami- Vánoce v jiných zemích, kdo kde naděluje dárky.
 • Didaktické hry, rébusy, kvízy, pracovní listy, doplňovačky, dokreslovačky, omalovánky…- s adventní a vánoční tematikou.
 • Za vhodného počasí pobyt na školní zahradě, otužování a pohybové aktivity na čerstvém vzduchu, možné hry na sněhu.
 • Spontánní činnosti, individuální hry dle volby účastníků.
 • Konstruktivní činnosti.
 • Práce s tiskátky a razničkami.
 • Modelování.
 • Smyslová cvičení.
 • Námětové hry.
 • Hudební činnosti- poslech, zpěv písní+ hra na malé hudební nástroje.
 • Grafomotorická cvičení.
 • Lokomoční cvičení (běh, poskoky, lezení…).
 • Artikulační cvičení.
 • Četba  a poslech pohádek, povídek apod.
 • Hudebně- pohybové hry.
 • Hádanky.
 • Prvky tvořivé dramatiky (dramatizace pohádek, básní, písní, povídek…) k tématu.
 • Hry v komunikativním kruhu (na zahradě i v budově).
 • Hry pro rozvoj osobnosti.
 • Stolní společenské hry.
 • Odpočinková a rekreační činnost.
 • Relaxační hry a techniky.
 • Jak se dříve vítal nový rok- obchůzky a koledy.
 • Vánoce u nás doma- výtvarné práce, rozhovory.
 • Tři králové (6.1.)- legenda, zvyky, tříkrálové obchůzky.
 • Kdy říci ano a kdy ne- prevence rizikového chování a závislostí.
 • Pohybové aktivity na čerstvém vzduchu, uvědomění si nebezpečí úrazu, učíme se mu předcházet.
 • Pozorování změn počasí, změn v přírodě, změn v chování zvířat.
 • Pozorování zvěře a ptáků u krmítka ve školním dvoře a nejbližším okolí.
 • Povídání si o zimním přikrmování ptáků a pravidelné sypání do krmítka na školním dvoře.
 • Pracovní činnost + výtvarná činnost - výroba papírového krmítka s ptáčky.
 • Den-noc- zima čaruje, černá není bílá, noc není den- práce s inkoustem a zmizíkem- výtvarná činnost.
 • Práce s novým i odpadovým papírem, látkami, kůží…- pracovní činnosti.
 • Vytvoření zimní výzdoby ŠD.
 • Zima už je za dveřmi- práce s textem.
 • Malíř mráz- kouzla zimy.
 • Chumelí se, chumelí- kde se bere sníh?, změna skupenství vody při různých teplotách (vločky, sníh, led).
 • Otužování a posilování zdraví, prevence nemocí i úrazů.
 • Zimní pohybové aktivity a hry na školním dvoře, školním hřišti i veřejném prostranství.
 • Sněhohraní– modelování  ze sněhu, hry a soutěže ve sněhu, stopování ve sněhu.
 • Hádanky, básničky, příběhy a pohádky o zimě.
 • Zabijačkové období- povídání si o něm.
 • Beseda o kouzelných slovech- hry a scénky.
 • Chování mezi chlapci a děvčaty- modelové situace, rozhovory.
 • Hudební hrátky, oblíbená píseň každého z nás.
 • Didaktické hry, rébusy, kvízy, hádanky, pracovní listy, doplňovačky, dokreslovačky, omalovánky…- se zimní tematikou.
 • Chování mezi chlapci a děvčaty- modelové situace, rozhovory.
 • „Ruka pravdy“- jací skutečně jsme, jak nás vidí druzí.
 • Svět pohádkových bytostí- masopust- karneval.
 • Hromnice (2.2.)- původ, pranostiky.
 • Svatá Dorota (6.2.)- patronka zahradníků a nevěst, obchůzky, lid. hry.
 • Svatý Valentýn (14.2.)- historie, dárečky pro radost a výroba valentýnského přáníčka.
 • Masopust – původ a průběh, zvyky dávné i dnešní.
 • Výroba karnevalových masek/ škrabošek.
 • Hry na reportéry a novináře- zprávy o počasí, novinkách, popletené, veselé a smutné.
 • Hry na spisovatele- vymyšlení příběhu na daná slova, obrázek, téma atd.
 • Zdraví- ochrana před nemocí, správné oblékání, návštěva u lékaře, vážíme si svého zdraví, prevence, vitamíny, pozor na úrazy, jejich ošetření ve skupinkách, důležitá telefonní čísla, jak je používat- nezneužívat.
 • Co mám rád- já chci být zdráv- vytvoření jídelníčku; vědět, že i správnou výživou se dá předcházet nemocem, seznámení s potravinovou pyramidou; co je dobré, nemusí být vždy zdravé; čistota, pitný režim, sladkosti-a co na to naše zuby, přejídání…
 • Činnosti zaměřené na rozvoj smyslů- ochutnávka ovoce a zeleniny- důležitost vitamínů, chutě a barvy podzimu. Kimova hra- rozvoj zraku, postřehu a paměti.
 • Malování a modelování ovoce a zeleniny, jídla apod.
 • Individuální i skupinové rozhovory na různá témata.
 • Doktora se nebojíme- námětové hry a improvizace, návštěva zubního lékaře, dětské lékařky.
 • Chování mezi chlapci a děvčaty- modelové situace, rozhovory.
 •  „Kdo jsem a kam patřím?- pochopit jevy kolem sebe v souvislostech- poznáváním sebe sama vytvářet pravdivý obraz o sobě, své identitě, vlastnostech, sklonech, schopnostech- uvědomit si, že svým chováním můžu spoluvytvářet prostředí pohody.
 • Kdo jsem, co o sobě vím- moje tělo, psychika, vnímání, pociťování, citový život, sebeovládání, vztahy k sobě, k druhým (prevence šikany), vztah k přírodě, k městu, k místu, kde bydlím.
 • Jsem člověk- moje možnosti ve srovnání s možnostmi přírody, co umím já, co dokáže kámen, rostliny, zvířata, historický vývoj dovedností člověka.
 • Tak tohle jsem já- co rád dělám, co mi jde/nejde, co mě charakterizuje.
 • Kdo se o mne stará.
 • Jsem člen rodiny- role členů rodiny, příbuzenské vztahy, máme se rádi, lidské hodnoty, co kdo dokáže- dělá, co se u nás změnilo, co bych si přál, aby se změnilo- co pro to mohu udělat já.
 • Až já budu velký- změny těla, úcta ke stáří- změny přijímat jako součást života, moje zaměstnání.
 • Základy tvořivé dramatiky- pantomima… - hra na stará řemesla i moderní povolání+ lidová říkadla a básničky.
 • Bez práce nejsou koláče.
 • Kluci a děvčata- rovnost a tolerance mezi sebou navzájem ve ŠD (povídání).
 • Jak na cizí lidi, úsměv není všechno- uvědomit si, že každý má nějaká práva a povinnosti.
 • Jak se lidé zdraví- dobří přátelé se zdraví jinak než neznámí lidé, jinak lidé spokojení, unavení, nazlobení apod. (nálada se přenáší).
 • Jsem občan našeho města- naši sousedé, naše ulice- poznáváme své město, co se mi u nás líbí, co by se mělo změnit a proč;  práce lidí, kteří zajišťují důležité služby všem občanům (obchody, lékárna, pošta, MÚ, hasiči, policie, nemocnice, instituce v našem městě a jejich účel…), významné osobnosti našeho města (současné i minulé).
 • Naše město- moje město a okolní vesnice (historie a zajímavosti našeho města i okolí, památky).
 • Návštěva knihovničky- výběr knih o našem městě a jeho historii, čtení pověstí, rozhovory na téma: změny v našem městě, prohlížení historických fotografií.
 • Hra na průvodce- návštěvníky (umět vysvětlit, poradit…).
 • Kde bydlíme?- ČR, Evropa, vycházka do města, poznávání důležitých budov, sluchové vnímání města, ml. děti- počítání budov apod.
 • Znám adresu bydliště, státní vlajku a znak, hlavní město.
 • Praha a naše vlast- výběr knih o Praze a ČR, největší města, pohoří, řeky…v ČR (práce s mapou a encyklopedií)- práce ve skupinách.
 • Hra: Kdo zná více názvů měst, hradů, řek…na písmeno…
 • Hry na listonoše- kam doručit dopis (adresy).
 • Hry a činnosti s dopravní tematikou.
 • Hry na počítači, seznamování se s možnostmi počítače, základy práce na počítači.
 •  „Emoční brána“- budovat pocit bezpečí, umět se obrátit o pomoc.
 • Výtvarné a pracovní činnosti s tematikou zimy (práce s papírem, barvami, nůžkami apod.).
 • Hledání radosti z tvoření- vytvoření společného díla/nástěnky- zapojení všech, kdo do ŠD patří (skupinová i individuální výtvarná a pracovní činnost).
 • Hry na rozvoj postřehu- učíme se reagovat na pokyny a dění okolo nás, na střídání činností apod.
 • Osvojování si a rozvíjení praktických dovedností a schopností.
 • Hry volné i s pravidly.
 • Aktivní zapojení se do vymýšlení akcí ŠD (návrhy a přání účastníků i rodičů).
 • Doplňování textů, zápisků, pracovních listů.
 • Skupinové i individuální činnosti se zimní tematikou.
 • Práce s informacemi a médii (knihy i internet).
 • Centra aktivit s tematikou vzájemného poznání, s tematikou Adventu a Vánoc a zimy.
 • Hodnotící (reflektivní) kruh.
 • Modelové situace formou her a cvičení na různá aktuální témata.
 • Činnosti a hry s environmentální tematikou.
 • Diskusní kruh.
 • Hry dětí celého světa.
 • Čtení s porozuměním.
 • Míčové hry na dvoře školy a školním hřišti.
 • Práce s literárním textem, recitace.
 • Soutěže vědomostní, činnostní i sportovní.
 • Příprava na vyučování.
 • Zájmové útvary- kroužky.
 • Tvořivé dílničky.
 • Plnění projektů.
 • Spolupráce s rodiči a veřejností.
 • Činnosti a hry vztahující se k tématu multikulturní výchovy, mediální výchovy, výchovy osobnostní a sociální včetně sexuální výchovy, výchovy demokratického občana, výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
 • Návštěvy divadla, kina, výstav, knihovny apod.
 • Exkurze, výlety.
 • Besedy s různými lidmi (policistou, pracovníkem ČČK…) na různá témata.
 • Charitativní práce (srdíčkové a kytičkové dny na škole- jejich prodej, Advent…).
 • Ankety, dotazníky, evaluační metody.
 • Poučení o bezpečném chování účastníků v době vánočních a jarních prázdnin, případně dalších volných dnů (ředitelské volno, státní svátky, chřipkové prázdniny…).

 

Výchovně-vzdělávací plán je dokument otevřený, s možností doplňovat a vylepšovat jednotlivé části během roku dle aktuálních potřeb a možností. Jde o nabídku činností a aktivit z nichž vychovatelky vybírají dle svého uvážení v návaznosti na ŠVP ZV školy a dle zájmu účastníků jednotlivé činnosti a aktivity  k realizaci v jednotlivých odděleních ŠD.

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání