Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Plán zájmového vzdělávání školní družiny-podzim

 • Jarmila Nováková

Vloženo: 10. září v 11:29

Program zájmového vzdělávání školní družiny:

 

Pan podzim radostně maluje a vypráví (časové zařazení- září, říjen, převážná část listopadu)

 

NABÍZENÉ ČINNOSTI A AKTIVITY:

 • Seznámení se s novým prostředím, prostorami školy a školní družiny, včetně školního dvora a hřiště, se školní jídelnou, seznámení se s novými kamarády, učitelkami a vychovatelkami, (co kam patří, co se kde dělá, pro starší účastníky zájmového vzdělávání- co se od předešlého roku změnilo, co o sobě víme, kdo nám odešel, kdo přibyl, jsme stejní jako loni nebo co se na kom změnilo, co dělají ostatní…); pomáháme si přizpůsobit se novým podmínkám, novému uspořádání dne, vyrovnat se se změnami, orientace v prostorách ZŠ, ŠJ a ŠD, využití prostor, každá věc má své místo- už to znám sám, péče o společné hry a hračky…
 • Hry na rozvoj postřehu- učíme se reagovat na pokyny a dění okolo nás, na střídání činností apod.
 • „Emoční brána“- budovat pocit bezpečí, umět se obrátit o pomoc.
 • Osvojování si a rozvíjení praktických dovedností a schopností.
 • Hledání radosti z tvoření- vytvoření společného díla/nástěnky- zapojení všech, kdo do ŠD patří (skupinová i individuální výtvarná a pracovní činnost).
 • Hry na seznámení a vytvoření dobrého kolektivu.
 • Seznámení se s vnitřním řádem ŠD, s provozním řádem počítačového koutku, školní kuchyňky a tělocvičny, PO a BOZP při vycházkách, cestě do jídelny a na školní terase a školním dvoře a hřišti, seznámení se s pravidly soužití a chování- určení práv, ale i povinností a jejich dodržování, všímat si a hodnotit chování své i druhých, ale nežalovat, mít pochopení pro druhé i umět se vyjádřit a stát si za svým názorem, učit se komunikovat s dospělým i kamarádem.
 • Učit se radovat a vyjadřovat své pocity a zážitky, co očekáváme, co k tomu budeme potřebovat, náměty a připomínky účastníků, aktualizace na současné podmínky roku, doplnění plánu aktivit dle přání účastníků.
 • Všichni jsme kamarádi, přátelíme se a máme radostné a spokojené tváře.
 • Jsme jedna velká rodina- (jsme malá škola rodinného typu) – poznáváme se navzájem, pomáháme si, cítím se tu dobře, již to tu znám, už mám svého kamaráda.
 • Poučení účastníků o bezpečnosti při činnostech a akcích ŠD, práva a povinnosti účastníků, vhodné a nevhodné chování, společné vytvoření „Desatera vhodného a nevhodného chování ve ŠD“, mezilidské vztahy- zdravení, prošení, děkování, úcta k dospělým, oslovení pracovníků školy…
 • Hry volné i s pravidly.
 • Nejdůležitější místa naší obce.
 • Důležitá telefonní čísla (záchranka, policie, hasiči).
 • Moje prázdniny- rozhovory, výtvarné práce na toto téma, hra- Na spisovatele- příběh z prázdnin, prohlížení fotografií účastníků z jejich cest, práce s mapou, globusem, atlasem.
 • Chování mezi chlapci a děvčaty- modelové situace, rozhovory.
 •  „Ruka pravdy“- jací skutečně jsme, jak nás vidí druzí.
 • Kluci a děvčata- rovnost a tolerance mezi sebou navzájem ve ŠD (povídání).
 • Být viděn a vidět –Dopravní výchova- bezpečná cesta do školy, ŠJ a ŠD- správné přecházení vozovky, chůze po chodníku, dopravní značky…
 • Pravidla kulturního stolování, základní hygienické návyky, zdravý životní styl.
 • Aktivní zapojení se do vymýšlení akcí ŠD (návrhy a přání účastníků i rodičů).
 • Hry v komunikativním kruhu (venku i v budově).
 • Doplňování textů, zápisků, pracovních listů.
 • Stolní společenské hry.
 • Pohybové aktivity v budově školy.
 • Výtvarné a pracovní činnosti s podzimní tematikou (práce s papírem, barvami, nůžkami apod. –např. drak, ježek, veverka, podzimní strom…).
 • Práce s informacemi a médii (knihy i internet).
 • Centra aktivit s tematikou vzájemného poznání a s podzimní tematikou.
 • Hodnotící (reflektivní) kruh.  
 • Podzimní radování- sběr přírodního materiálu (bukvice, žaludy, kaštany, kukuřičné listí, sláma, makovice, jeřabiny, brambory, šišky…) a práce s ním + hrátky s papírem.
 • Frotáže, koláže, obtiskování listí- vytvoření podzimního stromu ve ŠD.
 • Výzdoba chodby a prostor ŠD obrázky a výrobky účastníků a obrázky dle přání účastníků.
 • Charakteristika podzimního období, zvyklosti a tradice.
 • Pohádky a příběhy s podzimní tematikou.
 • Přísloví a pranostiky k podzimu.
 • Proč se javor na podzim červená?- pozorování podzimní přírody, změn a zajímavostí.
 • Vycházky do přírody- rozvíjení vztahu k přírodě- sounáležitost s přírodou živou i neživou.
 • Pozorování a poznávání živočichů, rostlin, přírodnin.
 • Činnosti a hry s environmentální tematikou.
 • Svatý Václav (28.9.)- zvyky, tradice.
 • Dopravní vycházky- zajímáme se o dopravní značení- přechody na ulicích, semafory na křižovatkách, značky…
 • Modelové situace formou her a cvičení. na různá témata.
 • Hry na počítači, seznamování se s možnostmi počítače, základy práce na počítači.
 • Činnosti zaměřené na rozvoj smyslů- ochutnávka ovoce a zeleniny- důležitost vitamínů, chutě a barvy podzimu. Kimova hra- rozvoj zraku, postřehu a paměti.
 • Strašáci do zelí- výtvarná/pracovní i tvořivá činnost a hry k tématu.
 • Zahrada dědy Podzima- pracovní listy- s podzimní tematikou, pohybové hry k tématu…
 • Malování a modelování ovoce a zeleniny.
 • Dary země- sklizeň, dožínky, dočesná, vinobraní, poutě.
 • Hádanky, lidová vinšování a říkadla k podzimu
 • Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak…- výroba draka, naučení se básně o drakovi.
 • Didaktické hry, rébusy, kvízy, pracovní listy (Podzim, Drak…), doplňovačky, dokreslovačky, omalovánky…-s podzimní tematikou.
 • Skupinové i individuální rozhovory na různá témata.
 • Hry pro rozvoj osobnosti.
 • Hry dětí celého světa.
 • Povídání si o Hallooweenu(31.10.)- jak se slaví u nás a v Americe.
 • Výtvarné a pracovní činnosti s halloweenskou tematikou (práce s papírem, barvami, nůžkami apod. –halloweenský duch / netopýr…).
 • Dušičky (2.11.)- původ, pověry a tradice.
 • Já a ten druhý- vztahy mezi námi, vzájemná pomoc- prevence šikany.
 • Svatý Martin na bílém koni (11.11.)- legenda, zvyky a zvyklosti.
 • Environmentální činnosti: osvojení si návyku třídění odpadu, úklid na  školní zahradě ( listí, větve…).
 • Pozorování podzimního počasí- tematicky zaměřené hry a motivační příběhy, výroba a záznamy do meteorologického kalendáře.
 • Vyrobení funkčního větrníku.
 • Čtení s porozuměním.
 • Hry na stmelení kolektivu.
 • Sebepoznávací hry.
 • Rozhovory na téma: látky, které poškozují zdraví (cigarety, alkohol, drogy, automaty…), vědět, co nám hrozí a kde všude nás tyto látky ohrožují, následky, léčba atd. –protidrogová prevence, ubližování spolužáků… - prevence patologického jednání a šikany.
 • Míčové hry.
 • Svatá Kateřina (25.11.), Svatý Ondřej (30.11)…- zvyky, tradice.
 • Komunitní kruh- pravidelný kontakt a sdělení informací a prožitků- naslouchání si navzájem- oslavy narozenin a svátků- řešení problémů- podělení se o radost, někdy i smutek, sdělení si, co nás čeká za program apod.
 • Konstruktivní činnosti.
 • Práce s tiskátky a razničkami.
 • Modelování.
 • Smyslová cvičení.
 • Námětové hry.
 • Hudební činnosti- poslech, zpěv písní+ hra na malé hudební nástroje.
 • Grafomotorická cvičení.
 • Lokomoční cvičení (běh, poskoky, lezení…).
 • Artikulační cvičení.
 • Četba  a poslech pohádek, povídek apod.
 • Hudebně- pohybové hry.
 • Rozpočítadla, jazykolamy.
 • Práce s literárním textem, recitace.
 • Soutěže vědomostní, činnostní i sportovní.
 • Příprava na vyučování.
 • Prvky tvořivé dramatiky (dramatizace pohádek, básní, písní, povídek…) k tématu.
 • Diskuse, diskusní kruhy.
 • „Horká židle“- pochvala, ubližování
 • Odpočinková a rekreační činnost.
 • Relaxační hry a techniky.
 • Zájmové útvary- kroužky.
 • Tvořivé dílničky.
 • Plnění projektů.
 • Za vhodného počasí pobyt na školním dvoře a hřišti, na veřejném prostranství, otužování a pohybové aktivity na čerstvém vzduchu.
 • Spontánní činnosti, individuální hry dle volby účastníků.
 • Spolupráce s rodiči a veřejností.
 • Činnosti a hry vztahující se k tématu multikulturní výchovy, mediální výchovy, výchovy osobnostní a sociální včetně sexuální výchovy, výchovy demokratického občana, výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
 • Návštěvy divadla, kina, výstav, knihovny apod.
 • Exkurze, výlety.
 • Besedy s různými lidmi (policistou, pracovníkem ČČK…) na různá témata.
 • Přípravy na Advent.
 • Charitativní práce (srdíčkové a kytičkové dny na škole- jejich prodej, Advent…).
 • Ankety, dotazníky, evaluační metody.
 • Poučení o bezpečném chování účastníků v době podzimních prázdnin, případně dalších volných dnů (ředitelské volno, státní svátky, chřipkové prázdniny…).

 

 

Výchovně-vzdělávací plán je dokument otevřený, s možností doplňovat a vylepšovat jednotlivé části během roku dle aktuálních potřeb a možností. Jde o nabídku činností a aktivit z nichž vychovatelky vybírají dle svého uvážení v návaznosti na ŠVP ZV školy a dle zájmu účastníků jednotlivé činnosti a aktivity  k realizaci v jednotlivých odděleních ŠD.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání