Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Upozornění

  • Jarmila Nováková

Vloženo: 10. září v 11:24

Žádáme rodiče dětí chodících do školní družiny o dodržování školního řádu a to především části týkající se práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců, zj. v bodě, citujeme:

 

„m) žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou nebo by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Výjimku může povolit třídní učitel nebo ostatní vyučující. Cenné předměty, které z bezpečnostních důvodů nemůže mít u sebe, odkládá pouze na místa k tomu vyučujícími určená. V ostatních případech si žáci tyto předměty hlídají sami, nosí je pouze při sobě, neodkládají je ani do tašek, ani na jiná místa,

 

o) žákům je ve škole po celou dobu výuky zakázáno používat veškerá mobilní zařízení sloužící k přenosu dat /mobilní telefony, tablety, iPady…/ z důvodu předcházení kyberšikaně.  Není povoleno ani fotografování a hraní her. Používání mobilního telefonu je dovoleno pouze v naléhavých případech a to jen se souhlasem vyučujícího. Při vstupu do školy žáci tato zařízení vypnou a po celou dobu ve škole je budou mít vypnutá.“

 

Tyto body školního řádu se vztahují i na školní družinu, která nezodpovídá za ztrátu cenností nebo těchto mobilních zařízení žáků, kteří toto nerespektují. Je to z důvodu předcházení zbytečným nedorozuměním (ztráta, poškození…). Používání mobilního telefonu ve ŠD doporučujeme pouze v naléhavých případech a to jen se souhlasem vychovatelky ŠD, u které si mobilní zařízení může žák uschovat. Děkujeme za respektování tohoto z Vaší strany.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání