Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Pravidla činnosti ŽŠR

  • Superadministrator

Vloženo: 18. ledna 2010

Zobrazeno: 28344×

Pravidla činnosti Žákovské školní rady  základní školy Kamenná stezka ze dne 1.září 1998

Složení žákovské rady

Preambule
My, žáci 3.ZŠ Kamenná stezka v Kutné Hoře vědomi si toho, že škola je společenstvím rovnoprávných, svobodných lidí, kteří chápou své povinnosti vůči sobě, druhým a zodpovědnost vůči celé škole, pamětlivi toho, že svobodné chování jednotlivce nesmí ohrožovat ani omezovat jiné, ani jim vadit v práci nebo ničit její výsledky, že úcta k druhému je základem každé správné společnosti, připraveni podle svých možností získat co nejvíce vědomostí,dovedností a utužovat sportem své zdraví, odhodláni šířit dobré jméno školy, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Žákovskou ústavu naší školy.

Hlava první - základní ustanovení

Čl. l
Škola je sdružení žáků a dospělých pracovníků založené na úctě k právům a svobodám každého člověka.

Čl. 2
Všechny články ústavy vycházejí z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 Valným shromážděním. OSN a ke které přistoupila i Česká republika. Z nejdůležitějších článků Úmluvy:

Právo dítěte vyjádřit názor a požadavek, brát jeho názory a požadavky do úvahy ve všech záležitostech týkajících se dítěte.

Právo dítěte získávat a zveřejňovat informace a vyjadřovat vlastní názory s výjimkou situace, v níž by šlo o porušování práva druhých.

Právo dítěte na vzdělání. Vzdělání musí být bezplatné a povinné. Má rozvíjet zájmy dítěte, smysl pro zodpovědnost, zajišťovat, aby se dítě v dospělém věku stalo užitečné pro společnost.

Opatření k zajištění kázně musí ve školách odpovídat lidské důstojnosti dítěte.

Dítě musí být mezi prvními, kterým je věnována ochrana a bezpečí. Musí být chráněno před všemi formami krutosti a útlaku.

Dítě musí být chráněno před jakoukoli diskriminací např. podle rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství apod., naopak musí být vychováváno v duchu porozumění a přátelství.

Právo dětí stýkat se s druhými dětmi a vytvářet sdružení, pokud tato svoboda neporušuje práva druhých.

Právo na nejlepší dosažitelný zdravotní stav, na péči o rozvoj tělesné zdatnosti.

Čl. 3
Každý člen školy je povinen dodržovat vnitřní řád školy.

Hlava druhá - zastupitelské orgány

Čl. 4
Žáci se mohou vyslovovat k otázkám školy prostřednictvím žákovské školní rady. Touto cestou mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd. Žákovská rada se skládá ze zástupců tříd od 3. ročníku.

Čl. 5
Třídnická hodina. Zúčastňují se jí žáci příslušné třídy. Zvolí si mluvčího třídy (předsedu a zástupce), kteří pak třídu zastupují v Žákovské školní radě (ŽŠR), tlumočí názory a návrhy spolužáků ze třídy, jsou povinni zpětně informovat třídu o průběhu a výsledcích (úkolech) jednání ŽŠR. Mluvčí jsou voleni na jeden školní rok, ale v průběhu roku mohou být vyměněni, jestliže pro to jsou důvody a třída takový návrh odhlasuje. Hlasování žáků třídy je právoplatné, jestliže se ho zúčastní alespoň polovina žáků třídy (volit je možno veřejně nebo tajně, o způsoby volby rozhodují žáci dané třídy).
Počet dalších funkcionářů třídy není nijak omezen.

Čl. 6
Žákovská školní rada. Je tvořena zástupci (mluvčími) všech tříd,a to od 3. do 9. boč. Schází se nejméně jedenkrát během měsíce, podle potřeby i čistěji, počet schůzek není omezen.

Pouze jeden mluvčí má právo hlasovat. Rozhodnutí ŽŠR je právoplatné, účastní-li se jednání alespoň nadpoloviční většina mluvčích z hlasovacím právem.

Jestliže se mluvčí třídy dvakrát za sebou bez omluvy nezúčastní jednání ŽŠR, ztrácí nárok na případné hlasování na další schůzi.

Na prvním schůzce ŽŠR ve školním roce:
Shromáždí se mluvčí jednotlivých tříd, kteří tvoří ŽŠR a ze svého středu si zvolí předsedu.
Dále si rozdělí tyto funkce: místopředseda, zapisovatel-kronikář.
Žákovská školní rada se operativně schází, svolává mluvčí na schůzi a pověřuje je úkoly, které je třeba ve třídách projednat. Je výkonným orgánem žákovského sněmu.
Žákovská rada má právo kdykoli přijít za vedením školy.
Volební období je jeden školní rok.
Při ŽŠR pracuje Redakční rada složená z dalších volených zástupců tříd a doplňuje činnost ŽŠR-zápisy z jednání, informovanost žáků i veřejnosti nástěnnými novinami a rozhlasovými relacemi.
ŽŠR a Redakční rada si zvolí styčné pracovníky z řad pedagogických pracovníků, tj. pracovníky, se kterými bude ŽŠR ve školním roce spolupracovat. Tito pracovníci nemají právo hlasovat.

Čl. 7
Jednání ŽŠR je veřejné, může se ho zúčastnit i kterýkoli žák nebo dospělý zaměstnanec školy. Tito hosté mají právo vystoupit v diskusi, nemají však právo hlasovat.
Pro schválení návrhů je třeba při hlasování nadpoloviční většiny hlasů.
O připomínkách týkajících se chodu školy žákovská rada neprodleně informuje vedení školy, to připomínky projedná a zpětně informuje žákovskou radu o závěrech a možnostech řešení.

Čl. 8
Odvolání člena ŽŠR. Kterýkoli člen rady může být odvolán na návrh člena této rady, jestliže pro to jsou důvody (neplnění svých povinností, vážné přestupky proti Vnitřnímu řádu školy a těmto Pravidlům činnosti Žákovské rady. Návrh musí být schválen nadpoloviční většinou hlasů v ŽŠR. V případě odvolání proběhne doplňková volba na uprázdněné místo v radě.

Hlava třetí - závěrečná ustanovení

Čl. 10
Tato pravidla mohou být doplňována nebo měněna jen po schválení Žákovské rady.

Čl. 11
Součástí pravidel činnosti Žákovské rady ZŠ Kamenná stezka v Kutné Hoře tvoří tato pravidla, Úmluva o právech dítěte a vnitřní řád školy.

Čl. 12
Tato Žákovská ústava nabývá účinnosti dnem 1.září 1998

 

Podpisy zakládajících členů:

předseda ŽR, učitelé, ředitel školy
Vít Havlovic, Mgr. Martina Rajnyšová,  Mgr. Hana Vrbová, Mgr. Miroslav Roudný

členové ŽR:
Jan Wiesner, Dana Kratochvílová

asociacezs .pngNorway_grants@4x.pngTDZ_LOGO_K_POUZITI.pngMAP-logo-mail_mrk.gifeduzme-na-kutna-hora-logo.pngNPO (1).jpg

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg feu.jpg

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40Kamenná stezka 40284 01 Kutná Hora, kancelář: 327 512 229, 605 295 120
email: skola@zskamenka.cz, ID datové schránky: xqzav7k