Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zřizovatel

 • Superadministrator

Vloženo: 18. ledna 2010

Zobrazeno: 34452×

STATUT
Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40

A) Základní ustanovení

Rada Městského úřadu v Kutné Hoře zřizuje jako výraz své školské, sociální a kulturní politiky ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora.
Řízením pověřuje příslušný orgán státní správy ve školství ředitele p.Miroslava Roudného.

 Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků, umožnuje též náboženskou výchovu. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi.

 Obsahová nápň a organizační řád se řídí vyhláškou MŚMT.

 Základní škola vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.

B) Činnost základní školy

Činnost základní školy je dána zákonem č.171/90 Sb. ze dne 3,5,1990, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol/ školský zákon /

Základní škola může poskytovat nad rámec svého poslání služby a činnosti pro žáky, zaměstnance, jiné organizace a jednotlivce.

C) Organizace a řízení a základní školy

Školu řídí ředitel a plní povinnosti vedoucího organizace, odpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků. Dále odpovídá za vytvoření podmínek pro výkon školní inspekce a kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky školy.

Ředitel může podle místních podmínek upravit výchovně vzdělávací proces školy v rozsahu stanoveném učebními plány.

K zajištění organizace činnosti a provozu záklaní školy vydává ředitel ZŠ vnitřní řád.

K řešení pedagogických otázek sestavuje ředitel jako svůj poradní orgán pedagogickou radu.Členy pedagogické rady jsou všichni pedagogičtí a výchovní pracovníci školy.

Rozvrh pracovní doby a popis práce každého pracovníka stanoví ředitel v souladu s příslušnými prředpisy.

Ředitel stanoví maximální, případně minimální počty účastníků v zájmových útvarech, při další činnosti s ohledem na specifiku činnosti, prostorové podmínky, bezpečnostní a hygienické podmínky.

D) Pracovníci školy

V základní škole pracují pedagogičtí pracovníci, správní zaměstnanci.

Počty pedagogických pracovníků a správních zaněstnanců stanoví ředitel školy.

Odměnování pracovníků základní školy se provádí úpodle obecně pletných právních předpisů.

Ředitele školy jmenuje školský úřad. Při jmenování vychází z výsledků konkuzního řízení.

Zástupce ředitele školy jmenuje a odvolává ředitel školy.

E) Hospodaření

Základní škola je rozpočtovou organizací s právní subjektivitou, která hospodaří v rámci svého rozpočtu s rozpočtovými prostředky stanovenými jí obcí.
Záklaní škola sestavuje svůj rozpočetpodle rozpočtové skladby. Rozpočtové prostředky musí využívat co nejefektivněji a jen k učelům, pro které byly určeny.
Prostředky může čerpat jen do výše stanovené v rozpočtu obce v mezích závazných ukazatelů a v souladu s věcným plněním.

Základní škole se pro účely hmotné zainteresovanosti ponechávají v plném rozsahu úspory neinvestičních výdajů, se kterými je nakládáno podle vyhlášky FMPSV č. 145/1991 Sb.
Opodstatněnost nároků připadajících základní škole z hmotné zainteresovanosti posuzuje obec.

Základní škola po splnění hlavních úkolů ve výchovně vzdělávací činnosti může provádět vedlejší hospodářskou činnost.
Veškeré dosažené rozpočtové příjmy soustřeďuje základní škola na příjmovém rozpočtovém účtu.

F) Vybavení základní školy

Základní škole slouží k činnosti :
- hlavní budova č.p. 7
- dvě suterénní místnosti v domě v Masarykově ulici
- hřiště
- školní pozemek
- další základní prostředky ) pracovní stroje, zvláštní technické zařízení/
- DKP
- materiál
- učební pomůcky
Viz. inventarizace dne 31.12.1992.

G) Závěrečná ustanovení
Tento statut školy nabývá platnosti dne 1.1. 1993.

V Kutné Hore dne 1.9.1992

 

DODATEK
ke statutu 3. ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora ze dne 1.9.1992

čl. I
Bod F) statutu se mění a doplňuje takto :

 • Základní škole slouží k činnosti :
  - hlavní budova čp. 40, ulice Kamenná stezka
  - budova čp 368, ulice Zachova
  - hřiště
  - školní pozemek
  - další základní prostředky (pracovní stroje, zvláštní technické zařízení)
  - DKP
  - materiál
  - učební pomůcky

čl. II
Ostatní náležitosti statutu zůstávají beze změn.

čl. III

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 8.11.1994.
Svým podpisem na této listině obě smluvní strany utvrzují svobodu a shodu vůle s textem dodatku, jakož i převzetí jednoho stejnopisu.

V Kutné Hoře dne 7.11.1994

 

Norway_grants@4x.pngTDZ_LOGO_K_POUZITI.pngMAP-logo-mail_mrk.gifeduzme-na-kutna-hora-logo.pngNPO (1).jpg

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg feu.jpg

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40Kamenná stezka 40284 01 Kutná Hora, kancelář: 327 512 229, 605 295 120
email: skola@zskamenka.cz, ID datové schránky: xqzav7k