Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

2. O programu

Program Začít spolu (mezinárodně označovaný Step by Step) je inovativní pedagogický přístup orientovaný na dítě, který se neustále vyvíjí a reaguje na nové poznatky z oblasti vzdělávání a výchovy dětí. Jedná se o velmi otevřený didaktický systém, který umožňuje školám i učitelům přizpůsobit si jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům a tradicím dané země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí. Program se začal vytvářet v 90. letech minulého století v USA, v České republice je realizovaný od roku 1994 v mateřských školách a od roku 1996 na prvním stupni základních škol. 
Program Začít spolu uznává, oceňuje a podněcuje vývoj těch charakteristických rysů osobnosti, které jsou v současné a v rychle se měnící společnosti 21. století obzvlášť potřebné. Intenzivně rozvíjí tři klíčové životní dovednosti dnešní doby:
 • komunikaci,
 • spolupráci,
 • řešení problémů.
Začít spolu připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. Program se zaměřuje na budování vnitřní motivace k učení, vede k aktivnímu učení, které budou děti v budoucnu potřebovat, učí je hledat svoje silné stránky.
Pedagogové se ve třídách zaměřují na vytvoření učebního podnětného prostředí otevřeného dětem. Podporují možnost volby, práci v malých skupinách s podporou kooperace. Stěžejní je individualizace na třídách společně s širokou vzdělávací nabídkou. Pedagog působí v roli průvodce na cestě vzděláním.
Průběh jednoho dne ve třídě Začít spolu:
Ranní kruh
 • Místo pro společné setkávání, sdílení, prostor pro motivaci k tématu.
 • Informace se předávají dětem prostřednictvím ranní zprávy, dopisu (seznámení dětí s denním plánem).
 
Integrovaná tematická výuka
 • Třída pracuje na společném zadání.
 • Zpravidla matematika a český jazyk.
 • Výuka probíhá dle potřeby probíraného učiva a dle volby pedagoga – frontálně, formou dílčích projektů, didaktických her; metodami činnostního učení, ve skupinkách nebo ve dvojicích.
Přestávka
Práce v centrech aktivit
 • Děti se rozdělují do center aktivit dle své volby a předem daných pravidel (v průběhu týdne žák navštíví každé z center, které jsou v daném týdnu připravené).
 • V každém centru pracuje skupinka 4-5 dětí.
 • V centrech aktivit jsou připravené takové úkoly, které děti vedou k přemýšlení a praktické činnosti zároveň, umožňují jim spolupracovat, vzájemně si pomáhat, společně řešit problémy atp.
 • Úkoly se vztahují k tématu, na kterém děti v daném období pracují.
 • Nejčastější centra aktivit: matematika, pokusy a objevy, jazykové hry, čtení, psaní, výtvarný ateliér, někdy též dramatizace atp.
 • Ve stejný čas se ve třídě odehrávají různé činnosti.
 • Při práci v centrech učitel „přechází“ do role pozorovatele a pomocníka, případně poskytuje individuální pomoc dětem, které ji potřebují.
Hodnotící (reflektivní) kruh
 • Děti hodnotí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč, vyměňují si zkušenosti, učí se od sebe navzájem.
 • Prostor pro sdílení dojmů a zážitků.
 • Písemné hodnocení formou hodnotícího archu (děti zaznamenávají své postřehy a komentáře, hodnocení připojuje i učitel).
Více informací naleznete na oficiálních stránkách Začít spolu (Step by step o.p.s.) http://www.zacitspolu.eu, případně se obraťte s dotazy na náš email zacitspolu@zsks.kutnahora.cz.
Zdroje: www.zacitspolu.eu, www.zsmnisek.cz, www.zacitspolukadan.cz

Přílohy

Norway_grants@4x.pngTDZ_LOGO_K_POUZITI.pngMAP-logo-mail_mrk.gifeduzme-na-kutna-hora-logo.pngNPO (1).jpg

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg feu.jpg

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40Kamenná stezka 40284 01 Kutná Hora, kancelář: 327 512 229, 605 295 120
email: skola@zskamenka.cz, ID datové schránky: xqzav7k