Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

4. Pro koho je program vhodný?

Pro všechny děti bez rozdílu. Vzdělávání ve státní základní škole neselektuje děti z různých sociálních prostředí, je otevřené všem, kteří se ztotožní s principy a zásadami třídy.
Ztotožnění rodičů s principy programu je ovšem velmi důležité pro všechny zúčastněné strany, tedy dítě, rodiče a školu.
Program Začít spolu zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, přenáší zodpovědnost za vzdělání na dítě a pedagog v rámci třídy působí v roli průvodce dítěte na cestě ke vzdělání. Pokud o vzdělání dětí v programu Začít spolu uvažujete, následující myšlenky by vám měly být blízké:
  • Rád bych svou dceru / syna i za pár let popsal jako „dítě, které se do školy těší, má zájem o výuku, která mu přináší uspokojení a radost.“
 
  • Pro svou dceru / syna si přeji vzdělání v rámci státního školství, budu rád za využití alternativních vyučovacích metod, např.: Hejného výuka matematiky, kritické myšlení, genetická metoda čtení, projektová výuka.
 
  • Vítám partnerský přístup učitele k dítěti.
 
  • Přeji si pro své dítě školu bez známek.
Program Začít spolu používá k hodnocení zpětnou vazbu. Učí děti umět zhodnotit práci svou i ostatních ve skupině slovně, případně formou mapy učebního pokroku. Klasická stupnice známek 1-5 se nepoužívá. Na konci roku děti dostávají namísto klasického vysvědčení dopis.
Program Začít spolu vítá spolupráci rodičů s pedagogem a školou. Rodiče se do chodu školy zapojují jako asistenti při práci dětí v centrech aktivit, případně se jako spoluorganizátoři účastní mimoškolních akcí. Míra zapojení záleží na možnostech rodičů a dohodě s pedagogem třídy. Obvyklá bývají také pravidelná setkání rodič-dítě-učitel nad portfolii žáků namísto klasických třídních schůzek.

Norway_grants@4x.pngTDZ_LOGO_K_POUZITI.pngMAP-logo-mail_mrk.gifeduzme-na-kutna-hora-logo.pngNPO (1).jpg

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg feu.jpg

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40Kamenná stezka 40284 01 Kutná Hora, kancelář: 327 512 229, 605 295 120
email: skola@zskamenka.cz, ID datové schránky: xqzav7k