Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Naši partneři

Zdravé zuby

Zdravé zuby

Vloženo: 18. ledna 2014

Výukový program péče o chrup
Sfumato - splývavé čtení

Sfumato - splývavé čtení

Vloženo: 18. ledna 2014

Naše škola přistoupila  v loňském roce do projektu OP VK „Sfumato – čtenářská gramotnost žáků základních škol“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Projekt „Sfumato – čtenářská gramotnost žáků základních škol“ finančně podporuje především vzdělávání pedagogů základních škol Středočeského kraje v nové metodice výuky prvopočátečního čtení SFUMATO tak, aby její úspěšnou implementací bylo dosaženo zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti žáků základních škol Středočeského kraje. Nositelem této metody SFUMATO® - SPLÝVAVÉ ČTENÍ® a jejího know-how je společnost ABCMusic v. o. s. reprezentovaná autorkou metody PaedDr. Máriou Navrátilovou.
V současné době je metoda Sfumato vnímána jako inovativní, ale především velmi účinná metoda výuky počátečního čtení na I. stupni ZŠ.
Prostor o.s.

Prostor o.s.

Vloženo: 18. ledna 2014

Preventivní programy o.s. Prostor jsou určeny pro žáky II. stupně naší školy, jejich třídní učitelé, metodika prevence a rodiče žáků cílové skupiny.
Jejich cílem je pomáhat a  předcházet negativním jevům rizikového chování.
Program primární prevence Prostor plus o.p.s. se ve svých aktivitách zaměřuje na problematiku užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, jejich účinky a rizika). Dále na problematiku dalších projevů rizikového chování jako: rasismus, xenofobie, šikana, kyberšikana, projevy agrese, sexuální rizikové chování  a na podporu osobnostního rozvoje (posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, efektivní komunikace, schopnost čelit sociálnímu tlaku).
Probační a mediační služba ČR pro Střdočeský kraj

Probační a mediační služba ČR pro Střdočeský kraj

Vloženo: 18. ledna 2014

Projekt určený žákům 8. ročníku je komplexně zaměřen na minimalizaci rirzik vedoucích k trestné činnosti a trestné odpovědnosti.
Policie ČR

Policie ČR

Vloženo: 18. ledna 2014

„Ajaxův zápisník“ je prevenitvní projekt pro žáky 2.ročníku.
Cílem je zvyšovat právní vědomí již u dětí mladšího školního věku; průvodce jim dělá policejní pes Ajax. Žáci dostávají zápisník, s kterým pracují po celý rok za pomoci učitelů a rodičů. Policisté pro ně připravují různé soutěže a testy a přitom zjišťují, co se od policejního psa Ajaxe naučili. Zápisník obsahuje 10 témat, každé téma je vždy na 1 měsíc ve školním roce. Témata jsou zařazena vhodně vzhledem k věku žáků. Malí školáci se postupně seznamují s policistou, s činnostmi policie, dopravní tématikou a od listopadu začínají závažnější témata, kdy již děti znají "svého policistu" a navykli si na práci se zápisníkem.
Pod horami o.s.

Pod horami o.s.

Vloženo: 18. ledna 2014

Program zaměřený na ekologickou výchovu
Ovoce do škol

Ovoce do škol

Vloženo: 18. ledna 2014

Evropský projeet na podporu zdravé výživy. Již druhým rokem je naše škola zapojena do evropského projektu Ovoce do škol. Cílem projektu je podpořit zdravou výživu a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny u dětí. Každý týden dostávají žáci 1.-5. ročníku ke svačině zdarma ovoce nebo zeleninu.
NZDM Archa - Na jedné lodi

NZDM Archa - Na jedné lodi

Andrea Melechová

Vloženo: 27. června 2019 v 17:02

Mezioborová platforma pro partnerství a spolupráci ve prospěch ohrožených dětí, mládeže a jejich rodin.

Nová škola

Nová škola

Vloženo: 18. ledna 2014

Do projektu se naše škola zapojila v roce 2013 a spolu s třemi dalšími školami se stala pilotmí školou.
Cílem projektu Školní asistrent  je posílit rovné příležitosti předškolních dětí a žáků ZŠ z odlišného sociokulturního prostředí prostřednictvím zpřístupnění funkce školního asistenta pro sociálně znevýhodněné, zvyšování jeho kompetencí a rozšíření nabídky asistenčních služeb poskytovaných ZŠ.
Maják - oblastní charita Kutná Hora

Maják - oblastní charita Kutná Hora

Vloženo: 18. ledna 2014

Děti naší školy mají možnost pravidelně navštěvovat a navštěvují Centrum Maják. Zde jsou jim nabízeny volnočasové aktivity, doučování a logopedie pro děti školního věku.
khnet.info

khnet.info

Vloženo: 4. listopadu 2014

Arcidiecézní charita Praha

Arcidiecézní charita Praha

Vloženo: 18. ledna 2014

Projekt Adopce na dálku založila Arcidiecézní charita v Praze v roce 1993. Děti do projektu vybírají místní vesnické komise a rozhodujícím kritériem pro jejich výběr jsou chudoba a skutečnost, že dítě bez pomoci adoptivních rodičů nemůže z finančních důvodů navštěvovat školu.
V roce 2010 se naše škola stala adoptivními rodiči Sumayi z Ugandy. Detaily projektu jsou umístěny v záložce Projektová činnost.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání